Vastuullisuus

DEAS ja kestävä kehitys

Kestävyys- eli ESG- eli ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hyvä hallintotapa -asiat ovat tärkeä osa yritysten strategista suunnittelua ja toiminnanohjausta. Kestävyys-käsitteistö on nuorta ja siihen liittyvät määräykset ja toimintatavat vasta kehittymässä vakiintuneeseen muotoonsa. DEASin ja sen Suomen rahastojen kestävyystavoitteita ja -toimintatapoja on kuvattu alla.

Visiomme ja lupauksemme

DEAS Groupin kestävyysstrategian päätavoitteena on omistaa ja johtaa kiinteistöjä niin, että ne parantavat käyttäjiensä elämää. Lupaamme kestävyysstrategiamme kolmen painopistealueen: sidosryhmäyhteistyö, sosiaalinen vaikuttavuus ja uudet innovaatiot, kautta vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Olemme sitoutuneet luomaan kestävämmän tulevaisuuden sijoittajillemme, vuokralaisillemme ja yhteisöllemme. Tätä tavoittelemme kaikilla kolmella kestävyyden osa-alueella: Ympäristöasioissa, yhteiskuntavastuussa ja yrityksemme sekä palveluntuottajiemme hallinnolle asettamissamme vaatimuksissa.

Kestävyysstrategiamme ja EU:n ohjaus

Painotamme kestävyysstrategiassamme seuraavia viittä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta: Tavoite 3: Hyvä terveys ja hyvinvointi; Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu; Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt¬; Tavoite 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto; Tavoite 17: Kumppanuudet.

Kestävyys-toimintaamme ohjaavat EU:n direktiivit, asetukset ja ohjeet: Kestävän toiminnan luokitusjärjestelmä eli taksonomia, Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR) ja Yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi (CSRD). EU:n määräykset astuvat voimaan vaiheittain. Kiinteistörahastojen ja muiden rahoitustuotteiden tulee SFDR:n mukaan vuodesta 2023 alkaen luokitella itsensä johonkin kolmesta vaihtoehtoisesta ympäristöartiklasta: 6, 8 tai 9. Suomeen sijoittava ja Suomesta johdettu DEAS Property Fund Finland 1 Ky (DPFF) on artikla 8:n mukainen rahasto.

Kestävyystoimenpiteemme

DEASin Suomen rahaston, DEAS Property Fund Finlandin tärkein kestävyystavoite on rahaston kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Koska rakennusten käytönaikaisista hiilidioksidi- eli CO₂-päästöistä yli 3/4 tulee niiden sähkön- ja lämmönkulutuksesta, on DPFF:n tavoitteena kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen kiinteistöjen omassa lämmöntuotannossa. DPFF kuuluu vuoteen 2025 saakka voimassa olevaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen. Sen mukaisena minimitavoitteena on laskea sopimuskiinteistöjen yhteenlaskettua energiankulutusta 7,5 %:lla vuoden 2017 alun ja 2025 lopun välisenä aikana. DPFF:n kiinteistöissä on kahta lukuun ottamatta kaukolämpö. Näissä kahdessa maakaasua ja öljyä käyttävässä kiinteistössä siirrytään hiilipohjaisista polttoaineista maalämpöön vuoden 2027 loppuun mennessä.

DPFF-kiinteistöihin on asennettu yhteensä 10 aurinkovoimalaa ja yksi maalämpövoimala. Useimmissa rahaston kiinteistössä on jo siirrytty Led-valaistukseen. Lopuissa siirtymä toteutetaan lähivuosina. Rahaston aurinkosähkövoimaloiden yhteenlaskettu teho on 750 kWp, mikä tarkoittaa noin 640 MWh:n vuotuista sähköntuotantoa. Rahaston kiinteistöjen energiatodistukset ovat vuodelta 2022. Rahasto laatii kiinteistöihinsä valtakunnalliseen hiilineutraalius 2035 -tavoitteeseen pohjautuvan kattavan kestävyyssuunnitelman vuoden 2024 aikana.
Vuokranantajan jätehuoltovastuulla olevien DPFF-kiinteistöjen kierrätysastetta on kasvatettu ja kasvatetaan. Tavoitteena on, että poltettavaksi menevää, hiilidioksidia ilmakehään vapauttavaa sekajätettä syntyy mahdollisimman vähän.

DEASissa on kiinnitetty huomiota myös yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan. DPFF-rahaston usean vuokralaisen toimistokiinteistössä on kaikille juosten tai pyörällä töissä käyville vuokralaisten työntekijöille osoitettu yhteiskäyttöiset suihku- ja pyöräsäilytystilat. Vantaan Kalliosolantie 2:een on myös rakennettu kattavasti varusteltu yhteiskäyttöinen kuntosali.

DEASin henkilökunnan sukupuolijakauma on kiinteistöalalle poikkeuksellinen. Sekä DEAS AM Finlandin hallituksessa ja johdossa, että DPFF:n rahastotiimissä on puolet tai yli puolet naisia. DPFF-rahasto on yhteiskuntavastuullinen edunsaajiensakin kautta. Valtaosa rahaston sijoittajista on suomalaisia, laajoja kansanryhmiä palvelevia eläkevakuutusyhtiöitä. Rahaston tuotto hyödyttää eläkkeiden muodossa monia suomalaisia.