Vastuullisuus

DEAS ja ESG

ESG- eli ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hyvä hallintotapa -asiat ovat tärkeä osa yritysten strategista suunnittelua ja toiminnanohjausta. ESG-käsitteistö on nuorta ja siihen liittyvät määräykset ja toimintatavat vasta kehittymässä vakiintuneeseen muotoonsa. Alla kuvataan meidän, DEASin ja sen Suomen rahastojen, ESG-tavoitteitamme ja -toimintatapojamme.

Visiomme ja lupauksemme

DEAS Groupin ESG-strategian päätavoitteena on omistaa ja johtaa kiinteistöjä niin, että ne parantavat käyttäjiensä elämää. Lupaamme ESG-strategiamme kolmen painopistealueen: sidosryhmäyhteistyö, sosiaalinen vaikuttavuus ja uudet innovaatiot, kautta vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Olemme sitoutuneet luomaan kestävämmän tulevaisuuden sijoittajillemme, vuokralaisillemme ja yhteisöllemme. Tätä tavoittelemme kaikilla kolmella ESG:n osa-alueella: Ympäristöasioissa, yhteiskuntavastuussa ja yrityksemme sekä palveluntuottajiemme hallinnolle asettamissamme vaatimuksissa.

ESG-strategiamme ja EU:n ohjaus

ESG-strategiassamme painotetaan seuraavien viiden Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista: Tavoite 3: Hyvä terveys ja hyvinvointi; Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu; Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt¬; Tavoite 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto; Tavoite 17: Kumppanuudet.

ESG-toimintaamme ohjaavat EU:n direktiivit, asetukset ja ohjeet: Kestävän toiminnan luokitusjärjestelmä eli taksonomia, Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR) ja Yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi (CSRD). EU:n määräykset astuvat voimaan vaiheittain. Kiinteistörahastot ja muut rahoitustuotteet tulee SFDR:n mukaan kuluvasta vuodesta alkaen luokitella itsensä johonkin kolmesta vaihtoehtoisesta ympäristöartiklasta: 6, 8 tai 9. Suomeen sijoittavan ja Suomesta johdetun DPFF-rahaston osalta tavoitteena on olla artikla 8:n rahasto kuluvan vuoden puoliväliin mennessä.

ESG-toimenpiteemme

DEASin Suomen rahaston, DPFF:n tärkein ESG-tavoite on rahaston kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Koska rakennusten käytönaikaisista CO₂ päästöistä yli 3/4 tulee niiden sähkön- ja lämmönkulutuksesta, kohdistuvat DPFF:n toimenpiteet kiinteistöjen energiankulutukseen ja -tuotantoon. Energiankulutusta vähennetään käyttötoimenpitein ja investoinnein. DPFF kuuluu myös vuoteen 2025 saakka voimassa olevaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen. Siinä on minimitavoitteena laskea vuodesta 2017 alkaneen laskentajakson aikana energiankulutusta 7,5 %. DPFF:n kiinteistöissä on kahta lukuun ottamatta maalämpö. Näissä kahdessa maakaasua ja öljyä käyttävässä kiinteistössä siirrytään hiilipohjaisista polttoaineista maalämpöön kuluvan vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

DPFF-rahaston energian eli sähkön ja lämmön kulutus vähenivät edellisen osalta 6,5 % ja jälkimmäisen osalta 4,0 % vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Kulutuksen väheneminen oli sekä tehostettujen säätötoimenpiteiden ja lisättyjen etäohjausyhteyksien että tehtyjen energiainvestointien ansiota. DPFF-kiinteistöihin on asennettu yhteensä 10 aurinkovoimalaa ja yksi maalämpövoimala. 11 kiinteistössä on siirrytty led-valaistukseen. Aurinkosähkövoimaloiden yhteenlaskettu teho on 750 kWp, mikä tarkoittaa noin 640 MWh:n vuotuista sähköntuotantoa. Rahasto teetti tai päivitti jokaiseen kiinteistöönsä energiatodistuksen vuonna 2022 aikana. Energiatodistustietojen perusteella rahasto tilaa energiakatselmukset tai vastaavat selvitykset luokituksiltaan kriittisimpiin kiinteistöihin 2 – 3 seuraavan vuoden aikana.

Vuokranantajan jätehuoltovastuulla olevien DPFF-kiinteistöjen kierrätysastetta on kasvatettu ja kasvatetaan. Tavoitteena on, että poltettavaksi menevää, hiilidioksidia ilmakehään vapauttavaa sekajätettä syntyy mahdollisimman vähän.

DEASissa on kiinnitetty huomiota myös yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan. DPFF-rahaston usean vuokralaisen toimistokiinteistössä on kaikille juosten tai pyörällä töissä käyville vuokralaisten työntekijöille osoitettu yhteiskäyttöiset suihku- ja pyöräsäilytystilat. Kahteen kiinteistöistä, Oulun Tietotie 2:een ja Vantaan Kalliosolantie 2:een on myös rakennettu kattavasti varustellut yhteiskäyttöiset, maksuttomat kuntosalit.

DEASin henkilökunnan sukupuolijakauma on kiinteistöalalle poikkeuksellinen. Sekä DEAS AM Finlandin hallituksessa ja johdossa, että DEAS Property Fund Finland I Ky:n rahastotiimissä on puolet tai yli puolet naisia. DPFF-rahasto on yhteiskuntavastuullinen edunsaajiensakin kautta. Valtaosa rahaston sijoittajista on suomalaisia, laajoja kansanryhmiä palvelevia eläkevakuutusyhtiöitä. Rahaston saavuttama tuotto hyödyttää eläkkeiden muodossa monia suomalaisia.